คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า (BBC)

คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า (Rev.03)

เขียนโดย… ท่านอาจารย์ ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

จัดทำโดย…BCC (Bangkok Cable)  

Rev.00_บริษัทสายไฟฟ้า บางกอกเคเบิ้ล จำกัด ได้ก่อตั้งและดำเนินการผลิตสายไฟฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2507 และได้จัดทำหนังสือคู่มือการใช้สายไฟฟ้าเล่มแรก เมื่อปี พ.ศ. 2520 และเมื่อ สำนักงานมาตรฐานอุตสหกรรม (สมอ.) ได้มีการแก้ไขมาตรฐานสายไฟ จาก มอก.11-2518 เป็น มอก.11-2531 จึงได้ทำการปรับปรุงหนังสือคู่มือฯ ตามมาตรฐานใหม่ เป็นเล่มที่สอง ในปี พ.ศ. 2540 (เสียดายที่ทั้งสองเล่มนี้แอดมินไม่ได้มีเก็บไว้)

Rev.01_ต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงหนังสือคู่มือฯ เป็นเล่มปกสีฟ้า ปี พ.ศ. 2550 ให้มีความทันสมัยชึ้น โดยได้เรียนเชิญ ท่านอาจารย์ ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า (ซึ่งตอนนั้นท่านยังเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) มาช่วยจัดทำคู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าเล่มนี้ขึ้น

Rev.02_หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 สำนักงานมาตรฐานอุตสหกรรม (สมอ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสายไฟฟ้าชนิดตัวนำทองแดง, หุ้มฉนวน PVC, แรงดันไฟฟ้า 450/750V ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-2553 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมานั้น ซึ่งในมาตรฐานนี้ ได้เปลี่ยนคุณสมบัติของสายไฟฟ้าเดิม เช่น ความหนาฉนวน เปลือกนอก สีของฉนวน รวมถึงระดับแรงดันและกระแสไฟฟ้าได้มีการเปลี่ยนไปจากมาตรฐานสายไฟฟ้า มอก.11-2531 เดิม ผลของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานครั้งนี้ จึงได้ทำการปรับปรุง คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นเล่มปกสีเขียว ปี พ.ศ.2556 ขึ้น โดยมีท่านอาจารย์ ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ เป็นผู้เขียนและปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ (มอก.11-2553) และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ของ วสท. (ซึ่งขณะนั้นท่านได้ย้ายมาเป็นอาจารย์อยู่ที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

Rev.03_ปัจจุบันหนังสือคู่มือการติดตั้งเล่มนี้ได้เดินทางถึงเล่มที่ปรับปรุงครั้งที่ 3 แล้ว เป็นปกสีขาว ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน สายไฟฟ้า มอก.11-2559 (ที่ออกมาเพิ่มเติมในส่วนของสายมาตรฐานสายไฟฟ้าชนิด NYY และ VCT) มีเนื้อหาที่เยอะกว่าเดิมหนากว่าเดิมตารางสำเร็จรูปที่นำมาใช้งานได้ง่ายเยอะกว่าเดิม จัดเป็นคู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สมบูรณ์ที่สุดในตอนนี้ ที่ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า และผู้ที่สนใจด้านไฟฟ้า จะต้องมีติดตัวไว้อีกเล่มหนึ่ง

ขอขอบพระคุณ บริษัทสายไฟฟ้า บางกอกเคเบิ้ล จำกัด และ ท่านอาจารย์ ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ ที่ได้จัดทำคู่มือดีๆเล่มนี้มาให้พวกเราได้ใช้กันนะครับ

————————————————————————

อันไม่ได้มีแจกเป็นเล่มนี้ แต่เป็นไฟล์โหลดได้ตามลิงค์นี้นะครับ https://www.bangkokcable.com/assets/img/pdf/E%20BooK%20Hand%20Book.pdf

หากใครต้องการเป็นเล่มต้องลองติดต่อตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าของบางกอกเคเบิ้ลดูนะครับผม

https://www.bangkokcable.com/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*